Услуги

Проучване и проектиране

 • Изготвяне на проекти на хидротехнически съоръжения – язовирни стени, напорни и безнапорни тръбопроводи, хидротехнически тунели  и др;
 • Изготвяне на проекти за ВЕЦ – деривационни или руслови ВЕЦ, прединвестиционни проучвания за изграждане на ВЕЦ;
 • Изготвяне на проекти за хидромелиоративни съоръжения – напоителни и отводнителни системи, помпени станции, корекции на реки, канали, баражи, рибарници и др;
 • Изготвяне на проекти за водоснабдяване на населени места – водохващания, магистрални тръбопроводи, напорни резервоари, водоснабдителни мрежи, шахти и др;
 • Изготвяне на проекти за канализации на населени места – магистрални колектори, канализационни мрежи, шахти и пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) до 5000 еж;
 • Изготвяне на проекти за инженерни съоръжения – мостове, водостоци, подлези и надлези, подпорни стени и др;
 • Проучвания за добив на подземни води – шахтови и сондажни кладенци;
 • Изготвяне на проекти за санитарно-охранителни зони на язовири за питейно водоснабдяване;
 • Изготвяне на проекти за устройствени планове (ПУП) на язовири.

Консултантски услуги

 • Консултации във връзка с инвестиционния процес на строителство;
 • Консултации за водовземания и ползване на водни обекти;
 • Консултации за нуждите на концесионирането на язовири и водоеми;
 • Консултации относно възможностите за използуване на водната енергия и изграждането на ВЕЦ;
 • Консултации относно използването на водните ресурси за напояване;
 • Консултации по превантивната дейност срещу наводнения;
 • Консултации по изготвянето на технически задания за проектиране или супервизия.

Технически контрол

 • Технически контрол и заверка на проекти по част: ХТС;
 • Изготвяне на доклади за оценка съответствието на инвестиционните проекти по част: ХТС;
 • Изготвяне на Технически рецензии на проекти по част:ХТС;
 • Техническа ревизия на проекти с контролни проверки на изчисленията;
 • Контролни-геодезични измервания на деформациите на съоръженията.

Доклади и становища

 • Технически доклади за състоянието на хидротехнически обекти;
 • Експресни проверки и становища по сигурността на хидротехнически обекти;
 • Технически доклади относно възможностите за реализация на инвестиционните намерения;
 • Становища свързани с експлоатацията на хидротехнически обекти;
 • Изготвяне на аварийни планове на язовири;
 • Изготвяне на доклади с резултатите от контролни-геодезични измервания на деформациите на съоръженията.

Експертизи

 • Изработване на технически експертизи на проекти;
 • Изработване на технически експертизи на конструктивни решения;
 • Изработване на технически експертизи за обекти в експлоатация;
 • Изготвяне на технически експертизи за нуждите на изграждането на хидроенергийни обекти;
 • Изготвяне на технически експертизи за нуждите на изграждането на хидромелиоративни обекти;
 • Изготвяне на технически експертизи за нуждите на изграждането на водоснабдителни обекти.

Анализ и оценки

 • Изработване на концесионни анализи за хидротехнически обекти;
 • Изготвяне на технически анализи и оценка на състоянието на язовирни стени и хидротехнически обекти;
 • Изготвяне на доклади за оценка на активите на хидротехнически обекти;
 • Изготвяне на стойностни сметки и анализни цени на строителните обекти;
 • Изработване на анализи и оценка на инвестициите за нуждите на хидроенергийното строителство.

Оператор на язовирни стени

Оператор на язовирни стени

Контакти

София, ул. Дунав №43, офис №3

02 494 0965

02 494 0975

0898 622 656

office@hydrogeocomplect.com